• HotLine : 0915.544.278 – 0917.705.544
 • Business Hours : 6:45am-17:00pm
 • Email : anhduonggec5545@gmail.com
 • Class Size không giới hạn
 • Year Old 2 - 6
 • TuitionFree 3 triệu - 5 triệu

Ngoại khóa

Class Time : hằng ngày

Lớp học Ngoại khóa của hệ thống trường mầm non Mẹ Yêu - Ánh Dương GEC

Read more

Cơ sở Mẹ Yêu Tân Bình

Cơ sở Mẹ Yêu Gò Vấp

 • Class Size không giới hạn
 • Year Old 4 - 6
 • TuitionFree 3 triệu - 5 triệu

Hành trang vào lớp 1

Class Time : Hằng ngày

Lớp học Hành trang vào lớp 1 của hệ thống trường mầm non Mẹ Yêu - Ánh Dương GEC

Read more

Cơ sở Mẹ Yêu Tân Bình

Cơ sở Mẹ Yêu Gò Vấp

 • Class Size không giới hạn
 • Year Old 3 - 6
 • TuitionFree 3 triệu - 5 triệu

Năng khiếu (Anh văn,Aroebic, mỹ thuật...)

Class Time : Hằng ngày

Lớp học năng khiếu (Anh văn,Aroebic, mỹ thuật) của hệ thống trường mầm non Mẹ Yêu - Ánh Dương GEC

Read more

Cơ sở Mẹ Yêu Tân Bình

Cơ sở Mẹ Yêu Gò Vấp